Dzień 22: Kamienne zabudowania wsi Santa

Santa, Dystrykt Mustang, Nepal

Dzień 22: Kamienne zabudowania wsi Santa